Сите права се задржани. СТВ Призма ДООЕЛ 2014

Изработка на презентациски, саемски и документарни филмови и други мултимедијални проекти. Овде се вбројуваат:

- документарен филм на СТИЛМ;

- АКМИС, проект за унапредување на судството во РМ, УСАИД;

- промотивен филм за Факултетот за ветеринарна медицина;

- саемски филм за ТЕ ТЕ ПЛАСТ.


Видео-продукција