1. Сојуз на инвалидизирани лица на Р. Македонија
 2. Комора на извршители на РМ
 3. УСАИД Проект за модернизација на
  судството во РМ
 4. Институт за акредитација на
  Р. Македонија
 5. Универзална сала – Скопје
 6. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
  во Скопје
  Економски факултет - Скопје
 7. Општина Македонска Каменица
 8. Центар за истражување, развој и
  континуирано образование ЦИРКО
  дооел – Скопје
 9. Пауер спорт систем – Скопје

 

Сите права се задржани. СТВ Призма ДООЕЛ 2014

Во листата на нашите почитувани клиенти се вбројуваат:

 1. Центар за ортотика и протетика
  „Славеј“ АД – Скопје
 2. Еко Тим – Скопје
 3. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
  Факултет за ветеринарна медицина – Скопје
 4. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
  Машински факултет – Скопје
 5. Форевер Ливинг Продактс Македонија
 6. Пастор Лукс – Скопјe
 7. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
  Факултет за електротехника и информациски технологија - Скопје
 8. НЕЛТ СТ дооел – Скопје
 1. Акрон – Скопје
 2.  Ников мебел – Струмица
 3.  Темпо 96 – Скопје
 4. Фобас компани – Скопје
 5. Студио – М – Скопје
 6. УСАИД Проект НЦПЦ
 7. АБЦ Брадер – Скопје
 8. Каса инженеринг – Скопје
 9. АСУЦ „Боро Петрушевски“ – Скопје
 10. Амбасада на САД – Скопје
 11. Здружение на медицински сестри, техничари и акушерки на РМ
 12. Урбан инвест – Кавадарци
 13. Општина Чучер Сандево
 14. Лонгуров – Штип
 15. Графосон – Скопје
 16. Здружение на директори на
  ученички и студентски домови
  на РМ
 17. ДУЦОР „Партенија Зографски“– Скопје
Клиенти